Trophies awarded to Android-OS

 1. 350

  Bạn có quá nhiều nội dung thú vị

  Nội dung của bạn đã được thích 350 lần.
 2. 90

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 90 bài viết và bình luận. Tôi hy vọng điều này đã khiến bạn mất hơn một ngày!
 3. 240

  Nghiêm túc thích!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút được 240 điểm phản ứng tích cực.
 4. 50

  Có nhiều người yêu thích

  Tin nhắn của bạn đã được thích 25 lần.
 5. 20

  Thành viên chính thức

  Bạn cần đăng 20 bài viết để được làm thành viên chính thức tại forum.
 6. 10

  Ai đó yêu thích bạn

  Ai đó ngoài kia đã phản ứng tích cực với một trong những bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng như thế nhé để có thêm nhiều lượt yêu thích nhé!
 7. 1

  Thành viên mới

  Cần đăng tin ở đâu đó trên trang web để nhận được danh hiệu này.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock