AndDrop có thể giúp bạn dễ dàng chuyển tệp sang hệ thống macOS và Windows 10 trở lên.​
Aridrop-galaxyos-01.jpg
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên máy tính. macOS chỉ cần mở "AirDrop" tích hợp sẵn và "Cho phép tôi được khám phá bởi" được đổi thành "Mọi người".
Đối với Windows 10 trở lênAndroid, bạn có thể mở "Chia sẻ lân cận (Nearby Sharing)" trong Trung tâm điều khiển, sau đó chọn trực tiếp thiết bị được tìm kiếm trong ứng dụng AndDrop hoặc bạn có thể chia sẻ trong ứng dụng di động của mình, chẳng hạn như ứng dụng "Thư viện", v.v., sau đó chọn " AndDrop "trong danh sách ứng dụng chia sẻ.
Author
Store App
Downloads
49
Views
207
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock