Fluid Navigation Gestures (Beta)

Fluid Navigation Gestures (Beta) v2.0-beta11

screenshot_1618994683.png
* Yêu cầu ADB, root hoặc thiết bị được hỗ trợ *

Mang lại cái nhìn mới mẻ cho điện thoại của bạn với Fluid N.G, ứng dụng cử chỉ điều hướng được lấy cảm hứng từ
You do not have permission to view link Log in or register now.
.

Cách sử dụng
Có hai cử chỉ chính: 'Vuốt nhanh' và 'Vuốt & Giữ' có thể di chuyển từ cạnh dưới hoặc cạnh của màn hình. Các kích hoạt bên chỉ có sẵn ở nửa dưới màn hình, cho phép bạn vẫn truy cập các menu bên ứng dụng khác.

Hành động
• Trở lại
• Nhà
• Ứng dụng gần đây
• Chuyển đổi màn hình chia nhỏ
• Mở thông báo
• Mở hộp thoại nguồn
• Mở cài đặt nhanh
• Khởi chạy lớp phủ tìm kiếm Google
• Mở bộ chọn bàn phím
• Tìm kiếm bằng giọng nói
• Ra mắt trợ lý
• Chạy chương trình
• Khởi chạy phím tắt

Cài đặt
Ứng dụng có tùy chọn tích hợp để ẩn các phím điều hướng phần mềm (nếu cần) nhưng nó yêu cầu quyền truy cập root hoặc máy tính để cấp quyền cho ứng dụng.

Hướng dẫn sử dụng Android ADB PC / Mac:
1 - Kích hoạt Chế độ nhà phát triển trong cài đặt Android.
2 - Kích hoạt gỡ lỗi USB
3 - Thiết lập ADB trên PC của bạn
4 - Chạy lệnh adb sau để cấp quyền:
Code:
adb shell pm grant com.fb.fluid android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

Để khôi phục các phím điều hướng, chỉ cần tắt FNG hoặc chạy lệnh ADB sau:
Code:
adb shell wm overscan 0,0,0,0

FluidNGPermissionGranter
Đây là một công cụ nguồn mở để dễ dàng cấp cho FNG các quyền cần thiết trên Windows. Nhận nó
You do not have permission to view link Log in or register now.


Cách thiết lập Android ADB
xda-developers -
You do not have permission to view link Log in or register now.

Lifehacker -
You do not have permission to view link Log in or register now.

You do not have permission to view link Log in or register now.
You do not have permission to view link Log in or register now.


Dịch
Giúp dịch FNG sang ngôn ngữ ** đẻ của bạn
You do not have permission to view link Log in or register now.


Phản hồi
You do not have permission to view link Log in or register now.

You do not have permission to view link Log in or register now.

You do not have permission to view link Log in or register now.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock