Garmin Connect ™ là nguồn của bạn một cửa cho dữ liệu sức khỏe và tập thể dục. Cho dù bạn đang đào tạo cho một cuộc chạy đua hoặc các bước theo dõi, nó cung cấp các thông tin và cảm hứng bạn cần phải đánh bại ngày hôm qua.
Garmin-Edge-540-GalaxyOS-12.jpg
Khi kết hợp với một (1) Thiết bị Garmin tương thích, theo dõi hoạt động chỉ là khởi đầu của những gì Garmin Connect ™ có thể làm cho bạn. Bạn có thể tạo tập luyện mới, xây dựng các khóa học và thậm chí thách thức bạn bè của bạn để cạnh tranh, tất cả trong ứng dụng.

Garmin Connect ™ được đóng gói với các tính năng hữu ích, bao gồm khả năng:

- Dữ liệu sức khỏe Xem lý lịch thành ngày hôm nay trong chi tiết sống động trên trang My Day cá nhân của bạn.
- Phân tích hoạt động và thống kê liên quan của họ. (2)
- Tạo tập luyện và các khóa học cá nhân hoá.
- Đồng bộ hóa với các ứng dụng khác như MyFitnessPal và Strava.
- Rà soát hồ sơ cá nhân cho các bước, khoảng cách và tốc độ.
- Kiếm huy hiệu cho thành tựu.
- Xem cách bạn đo lên đến người dùng Connect khác bằng Insights.
- Hỗ trợ cho các thiết bị Garmin và các tính năng của họ.

Bạn đã sẵn sàng để gia nhập hàng triệu người dùng đi bộ, chạy, đi xe đạp, đi bộ và cố gắng để đánh bại ngày hôm qua? Tìm hiểu thêm về các thiết bị Garmin và làm thế nào họ làm việc với các ứng dụng Garmin Connect ™ tại Garmin.com.

(1) Xem thiết bị tương thích tại Garmin.com/BLE
(2) Hoạt động theo dõi chính xác: Garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer

Lưu ý: Tiếp tục sử dụng GPS đang chạy trong nền có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ pin.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock