Samsung Gallery

Samsung Gallery v1.22.1.1710.231

Screenshot 2023-11-05 114626.png
Samsung Gallery là ứng dụng tốt nhất để xem hình ảnh & video hoạt động cho người dùng Galaxy.
Bạn có thể xem hình ảnh và video của mình một cách nhanh chóng và thú vị thông qua Samsung Gallery được sử dụng và nhận dạng trong điện thoại thông minh Galaxy trên toàn cầu, Bên cạnh bảo mật nâng cao giúp bảo vệ hình ảnh và video của bạn an toàn, bạn có thể thưởng thức hình ảnh và video của mình ở bất cứ đâu thông qua đồng bộ hóa trên đám mây với đăng nhập cùng tài khoản, nếu Samsung Gallery được cài đặt. Bạn có thể trải nghiệm tính năng Thư viện mới của Galaxy mới ra mắt một cách dễ dàng với ứng dụng cập nhật. Cập nhật Samsung Gallery và bắt đầu thưởng thức hình ảnh & video bằng cách thông minh ngay bây giờ.

※ Một số tính năng không khả dụng tùy thuộc vào quốc gia và thiết bị.

Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng.
Đối với quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật, nhưng không được phép.

[Quyền yêu cầu]
- Lưu trữ: Được sử dụng để lưu, tải, chỉnh sửa, xóa ảnh và video.

[Quyền tùy chọn]
- Điện thoại: Được sử dụng để kiểm tra thông tin nhận dạng duy nhất của thiết bị để sử dụng Samsung Cloud.
- Danh bạ: Được sử dụng để lấy thông tin liên hệ khi thêm thẻ tên vào People.
- Vị trí: Được sử dụng để cung cấp thông tin vị trí hiện tại khi chỉnh sửa thông tin vị trí.
Author
Store App
Downloads
619
Views
644
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Latest updates

  1. New Update v1.22.1.1710.231

    Cập nhật mới
  2. New Update v1.22.1.1710.231

    Cập nhật tính năng và sữa lỗi
  3. New Update v13.1.05.8

    NHIẾP ẢNH - Chúng tôi đã thêm một menu vào cài đặt Thư viện cho phép bạn dễ dàng sao lưu nội...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock