Samsung Gallery

Samsung Gallery v13.1.05.8

NHIẾP ẢNH

- Chúng tôi đã thêm một menu vào cài đặt Thư viện cho phép bạn dễ dàng sao lưu nội dung phương tiện trên thẻ SD vào OneDrive.

Có gì mới​

[Shared albums]
- The policy has changed to allow Shared albums to be used with family or friends.
- Shared albums without members will expire and be deleted after 60 days. However, they can continue to be used if members are added before expiration.
(Policy will be changed in the first half of the year)
Sửa lỗi khiến tùy chọn "Ẩn hoặc hiện album" biến mất khỏi menu trong Thư mục Bảo mật.
Đã sửa lỗi khiến nội dung không thể chuyển sang chế độ Riêng tư.
Top Bottom