Samsung Health

Samsung Health v6.23.5.027

Cập nhật một số tính năng và thay đổi mới

Tính năng mới​

* Xây dựng thói quen ngủ tốt hơn
- Theo dõi giấc ngủ của bạn và được huấn luyện dựa trên thói quen ngủ của bạn
* Nhận thông tin chi tiết về thành phần cơ thể của bạn
- Đặt mục tiêu về cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể và khối lượng cơ xương
- Bạn sẽ nhận được các mẹo để đạt được mục tiêu của mình
* Hỗ trợ một máy tính bảng Samsung mới
* Đã áp dụng nhiều bản sửa lỗi và cải tiến.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock