Tính năng mới​

v21.0.3.6
* Cải thiện các vấn đề về độ ổn định và áp dụng các bản vá bảo mật mới

v21.0.0.41
* Cung cấp tùy chọn di chuyển Thanh tab và Thanh dấu trang xuống dưới cùng
* Cung cấp tùy chọn di chuyển thanh URL xuống dưới cùng của thiết bị máy tính bảng

Có gì mới​

v20.0.6.5
* Đã sửa lỗi và cải thiện tính ổn định

Tính năng mới​

v17.0.7.34
* Cung cấp tùy chọn “Chỉ áp dụng cho tab này” để việc thu/phóng trang web hoạt động theo tab
* Đã kích hoạt tính năng “Chuyển sang kết nối bảo mật (HTTPS)” và biến nó thành menu chính thức (Phòng thí nghiệm -> Bảng điều khiển duyệt riêng tư)
* Đã cải thiện các sự cố về độ ổn định và áp dụng các bản vá bảo mật mới

※ Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt SamsungiNet trên đồng hồ dựa trên WearOS (Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic)
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock