Spotify (Mở Khóa Premium)

Spotify (Mở Khóa Premium) v8.8.12.545

Info update

Tính năng MOD​

 • Đã mở khóa Spotify Connect
 • Mở Khóa Spotify Inbox
 • Mở Khóa Storylines
 • Mở khóa chế độ lặp lại
 • Nghe nhạc chất lượng cao 320kbps
 • Shuffle không giới hạn
 • Tìm kiếm bài hát yêu thích
 • Nghe bài nhạc bất kỳ mà bạn muốn
 • Chặn quảng cáo
 • Gỡ các chức năng không cần thiết
 • Dark Amoled Theme
Lưu ý: Một số tính năng server-side vẫn yêu cầu trả phí để sử dụng.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock