img_any_device.png
Lướt web đã chất nay còn chất hơn!
Lướt web vượt trội với phiên bản Cốc Cốc Pro. Chơi nhạc ngay cả khi tắt màn hình, tải video từ mọi website về điện thoại, hay lướt web hoàn toàn không quảng cáo.

Tải video từ mọi website
Tải nhanh bất kỳ video nào bạn yêu thích. Tốc độ tải nhanh hơn 8 lần so với trình duyệt thông thường
FB_IMG_1619764882779.jpg
Chơi nhạc khi tắt màn hình
Sao phải ngừng MV bạn yêu thích? Chơi nhạc không gián đoạn ngay cả khi tắt màn hình điện thoại mà không cần dùng thêm phần mềm nào khác
FB_IMG_1619764885095.jpg
Bái bai mọi quảng cáo
Lướt web không còn bị làm phiền bởi quảng cáo với phiên bản Cốc Cốc Pro. Lướt web thoải mái, khỏi lo ngốn data hay click nhầm vào quảng cáo
FB_IMG_1619764887084.jpg
Khám phá mọi tính năng trên Cốc Cốc
Tiện lợi đủ bề khi lướt web với Cốc Cốc

Trải nghiệm xuyên suốt trên mọi thiết bị
Dễ dàng mở lại các trang vừa truy cập, đọc tiếp bài báo dở, truy cập các website yêu thích hay lưu mật khẩu hay dùng ... trên mọi thiết bị với tài khoản Cốc Cốc

Latest updates

  1. New Update v117.2.159

    Cập nhật mới
  2. New Update v115.2.194

    Cốc Cốc cập nhật ứng dụng thường xuyên để trình duyệt hoạt động tốt hơn. - Cập nhật tính năng...
  3. New Update v105.2.5195.143

    Cải thiện hiệu năng và giao diênk
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock