ViMap là ứng dụng bản đồ chân thực phát triển riêng, phù hợp cho Việt Nam. Người dùng có thể tìm kiếm các điạ điểm, tiện ích khác nhau như trường học, cây xăng, ngân hàng,...
Screenshot 2023-11-13 232222.png
Không những vậy người dùng còn có thể xem bản đồ ở chế độ 2D 3D 4D để xem phối cảnh và thời tiết dựa trên thời gian thực.

Chế độ dẫn đường GPS cho người lái xe hoặc đi bộ.

Dữ liệu được cập nhật thường xuyên để ngày càng phục vụ người dùng tốt hơn.
Author
Store App
Downloads
19
Views
48
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock