gsm staff

  1. Store App

    GSM Staff v1.3.0

    Ứng dụng dùng cho nhân viên GSM cung cấp các tiện ích bao gồm : - Xem thông tin cá nhân - Thông tin công việc - Thông tin sức khỏe - Bằng cấp chứng chỉ - Quan hệ nhân thân - Xem chi tiết phiếu báo lương - Nghỉ phép nghỉ bù - Thông báo nội bộ - Tin tức công ty - Cho phép đăng kí nghỉ , công tác...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.