hướng dẫn dùng odin

  1. How To Guide Hướng dẫn sử dụng Odin và cài đặt rom gốc trên điện thoại Samsung

    Bài viết này mình sẽ hướng dẫn anh em dùng odin để cập nhật và cài đặt lại rom trên tất cả các dòng máy Samsung. I: Chuẩn bị Odin3_v3.14.4 Link Download từ OneDrive By Microsoft (Có yêu cầu đang nhập đăng ký tải khoản Microsoft) Odin3_v3.14.4 (New) Download Odin V3.14.1 3B_Patche...
  2. Tools Odin3_v3.14.4 Mới Nhất Hỗ Trợ Android 10

    I.) Rom combination là gì: Đây là rom hãng… vì vậy nếu các bạn tải rom cần xác định như sau: Rom hãng combination là rom test máy không có tác dụng sửa lỗi phần cứng, mà chỉ có tác dụng test các chức năng hoạt động hoặc hư hại. Tuy nhiên, Combination có khả năng khôi phục lại Số IMEI, Baseband...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock