n960n

  1. Giải Pháp Lên 2 Sim Galaxy Note 9 N960N | U3/Bit3

    Samsung Galaxy Note 9 Korean N960N U3 BiT 3 Make DualSim Done Giải Pháp lên 2 Sim N960N U2 BiT2 Giải Pháp Độ 2 Sim N960NU3 BiT 3 Solution Make Dual Sim N960N U2 BiT2 Giải Pháp lên 2 Sim N960N U2 Bit2 Binary 2 File Enable DualSim N960N Binary 2 Bit3 U2 Solution Make DualSim N960N U3 BiT3 Binary...
  2. ROM CUSTUM GalaxyOS H2.0 [Android Q 10] CHO GALAXY NOTE9 [Global]

    Xin chào anh em. Đã biết Galaxy Note9 có khá nhiều rom Android Q (OS10) cho anh em lựa chọn nhưng nay mình cũng mon men vào thế giới rom này và có mod một bản nhanh gọn nhẹ ko tốn diện tích. Flash cái là dùng luôn không phải chỉnh gì hết :) đó là phong cách của mình từ trước đến à mới gần đây...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock