samsung galaxy tab e

  1. ROM CUSTUM ROM GLOBAL CHO SAMSUNG GALAXY TAB E (SM-T560)

    Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560) Hướng dẫn cài đặt: Cài driver samsung cho máy tính và Odin: tại đây. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock