windows 11 update

  1. Tin tức New Khả năng chạy ứng dụng Android trên Windows 11 vừa được nâng cấp

    Microsoft đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi công bố "hệ thống con" hỗ trợ chạy ứng dụng Android trực tiếp trên Windows 11. Bản cập nhật mới với phiên bản 2205.40000.14.0 mang đến những tối ưu hóa và các cải tiến hữu ích. Công ty cũng đã xuất bản một bài báo trên nền tảng blog chính thức. Một...
  2. Tin tức New Người dùng Windows 7 có thể nâng cấp miễn ρһί lên Windows 11

    Mặc dù Windows 11 sẽ ra mắt vào cuối năm nay nhưng công ty chỉ bắt đầu triển khai nó dưới dạng bản nâng cấp hệ thống dành cho Windows 10 và người dùng các phiên bản Windows cũ hơn vào một thời điểm trong năm 2022. Microsoft chỉ cho biết họ sẽ cho phép người dùng Windows 10 nâng cấp miễn phí lên...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock