𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.
Có một số lý do tại sao vấn đề này có thể xảy ra. Đó có thể là do cài đặt trình điều khiển không hợp lệ hoặc tệp bị hỏng/thiếu trong thư mục cài đặt ADB của bạn hoặc không thể tìm thấy lệnh ADB do windows thay đổi cấu trúc hệ điều hành.
no-install-adb-to-win11-gosmobile.jpg

Tôi có thể làm gì nếu ADB của tôi không được nhận dạng trong Windows 11?​

1. Thêm Đường dẫn Hệ thống cho vùng chứa ADB​

  1. Nhấn phím Windows, nhập Control Panel vào thanh tìm kiếm và nhấp vào Open.
no-install-adb-to-win11-gosmobile-01.png
2. Chọn đến SYSTEM
no-install-adb-to-win11-gosmobile-02.jpg
3. Chọn mở Advanced system settings.
no-install-adb-to-win11-gosmobile-03.jpg
4. Chọn tab Advanced trong hộp thoại bật lên và nhấp vào Environment Variables.
You do not have permission to view link Log in or register now.

no-install-adb-to-win11-gosmobile-04.png
5. Trong System variables , nhấp vào bất kỳ mục nào và chọn New.
You do not have permission to view link Log in or register now.

no-install-adb-to-win11-gosmobile-05.jpg
6. Bên dưới Variable name , nhập Path, nhấp vào Browse Directory để chọn thư mục chứa platform-tools, rồi nhấp vào nút OK .
You do not have permission to view link Log in or register now.

no-install-adb-to-win11-gosmobile-06.jpg

2. Thực hiện lệnh ADB từ thư mục cài đặt​

  1. Mở thư mục chứa ADB files , nhập CMD vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter.
no-install-adb-to-win11-gosmobile-07.jpg
2. Nhấp chuột phải vào một khoảng trống và chọn Open Powershell window here.
You do not have permission to view link Log in or register now.
.
You do not have permission to view link Log in or register now.

no-install-adb-to-win11-gosmobile-08.jpg
Bây giờ hãy thử chạy các lệnh ADB của bạn nó đã hoạt động hoàn hảo.

Nếu thấy hữu ít thì hãy share cho mọi người cùng biết nhé. Hãy để lại bình luận các bạn bên dưới nó cần thiết vì nó không tốn tiền. Cảm ơn
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock