𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Theo một tài liệu nội bộ của Apple được trích dẫn bởi Wall Street Journal, kể từ ngày 19/5, Apple đã giới hạn việc sử dụng ChatGPT và các chương trình AI bên thứ ba, do lo ngại về việc lộ thông tin quan trọng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OpenAI mới phát hành ứng dụng ChatGPT chính thức cho iPhone vào ngày 19/5.​

apple-bans-chatgpt-GalaxyOS-01.jpg

Apple đã giới hạn việc sử dụng AI bên thứ ba, do lo ngại về việc lộ thông tin quan trọng - Ảnh: 9to5Mac
Ngoài ra, Apple cũng yêu cầu nhân viên không sử dụng Copilot của GitHub, một công cụ tự động hóa việc viết phần mềm thuộc sở hữu của Microsoft.
apple-bans-chatgpt-GalaxyOS-02.jpg

Các tập đoàn lớn đều e ngại ChatGPT do nguy cơ về bảo mật - Ảnh: Fortune
ChatGPT, cũng như Copilot, đều là các công cụ được Microsoft đầu tư và sử dụng để thu thập dữ liệu từ người dùng nhằm cải thiện mô hình trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, ChatGPT xuất hiện lỗi hồi tháng 3 cho phép người dùng xem lịch sử trò chuyện của người khác.

Sau sự cố này, ChatGPT đã cung cấp tùy chọn cho phép người dùng tắt lịch sử trò chuyện của mình và không đóng góp vào việc đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhưng việc bật tính năng này cũng không đảm bảo rằng nội dung sẽ không bị rò rỉ hoặc được sử dụng bởi các nhà phát triển ứng dụng.
apple-bans-chatgpt-GalaxyOS-03.jpg

Siri được cho là sẽ trở lại mạnh mẽ và nhiều tính năng hơn - Ảnh: The Journal
Các công ty khác như JPMorgan Chase, Verizon và Amazon cũng đã hạn chế việc sử dụng ChatGPT và các công cụ AI tương tự. Apple được cho là đang phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo riêng của mình.

9to5Mac gần đây đã báo cáo rằng Apple đã bí mật thử nghiệm một công nghệ mới có tên mã là “Bobcat”, mang lại ngôn ngữ tự nhiên cho Siri. Không rõ khi nào công ty có kế hoạch ra mắt rộng rãi.

Bạn nghĩ thế nào về tin tức này?
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock