𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Apple mới đây đã chính thức phát hành macOS Ventura 13.4, bản cập nhật lớn thứ tư cho hệ điều hành ‌macOS Ventura‌ được phát hành vào tháng 10/2022. ‌macOS Ventura‌ 13.4 phát hành sáu tuần sau khi ra mắt macOS Ventura 13.3, với các cải tiến và sửa lỗi.​

macos13_4_ventura-galaxyos-01.jpg

Apple phát hành macOS Ventura 13.4 (Ảnh: Mr Macintosh)
Một số bản sửa lỗi trong bản cập nhật macOS Ventura‌ 13.4 bao gồm giải quyết các sự cố với Tự động mở khóa bằng Apple Watch, bàn phím Bluetooth, Thời gian sử dụng và VoiceOver.
macos13_4_ventura-galaxyos-02.jpg

macOS Ventura 13.4 bao gồm các bản sửa lỗi quan trọng (Ảnh: MacRumors)
Bản cập nhật cũng bổ sung danh mục Thể thao trong ứng dụng Apple News và giới thiệu phương pháp cài đặt beta đơn giản hóa lần đầu tiên được giới thiệu trong iOS 16.4.

Với bản cập nhật mới, các nhà phát triển và người thử nghiệm beta công khai đã đăng ký vào các chương trình tương ứng của Apple có thể bật các bản cập nhật beta từ Cài đặt hệ thống trên máy Mac mà không cần cài đặt cấu hình. Cần có ID Apple được liên kết với tài khoản beta hoặc tài khoản nhà phát triển để bật các bản cập nhật beta.
macos13_4_ventura-galaxyos-03.jpg
macOS Ventura 13.4 có thể là một trong những bản cập nhật lớn cuối cùng cho hệ điều hành ‌macOS Ventura‌, trước khi Apple ra mắt hệ điều hành macOS 14 dự kiến tại WWDC 2023 vào ngày 5/6.

Bạn đã cập nhật macOS Ventura 13.4 chưa?
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock