Notification Diễn đàn đã trở lại.

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

N.C.T

Thành Viên Nhiệt Tình
Staff member
Joined
Jun 15, 2020
Messages
41
Reaction score
30
Country flag
cach-dung-error-mistake-fault-defect-2.jpg
Dear all.
Sau khi cập nhật và bị lỗi host, các addmin đã fix lỗi và restore về dữ liệu ngày 15/10/2021. mong các a/c/e thông cảm và vẫn ủng hộ diễn đàn.
xin chân thành cảm ơn.
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock