𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

huynhhuu9x

Thành viên Kim Cương
Staff member
Joined
Jun 15, 2020
Messages
578
Reaction score
595
Country flag
donate-la-gi-01.jpg

Các bạn có thể quyên góp cho tụi mình nếu bạn thấy nhưng dịch vụ bên mình chia sẽ là hữu ít thì bạn có thể quyên góp cho team bên mình để có thêm kinh phí duy trì forum thông qua các kênh thanh toán như Paypal và BANK.
-----------
You can donate to us if you find that the service we share is useful, you can donate to our team to get more funding to maintain the forum through payment channels such as Paypal and BANK.
z3788110248883_5e303b9ef083907c0dacb20ada46a65e.jpg

thanks.png

#EmailNameJoin date
1haruna****@gmail.comHaruna Emmanuel2020-07-14 21:12:02
2collinso****@gmail.comOhaneleCollins2020-07-27 20:28:52
3ntstore******@gmail.comNT-Store2020-01-17 04:39:21
4phamgia******@gmail.comPhamGiaMobile (Cái Bè)2021-01-17 08:23:36
5Thanhph**@gmail.comPhongMobile2021-01-17 16:34:43
6doanngoc.****@gmail.comđoàn ninh2021-05-02 19:34:18
7Hongng*****@gmail.comHồng Ngọc Store2022-01-18 22:55:156
8gsm***@gmail.comabir2022-01-18 20:27:04
9mbsa****@gmail.comMatheus2022-01-19 01:00:39
10minhACE*****@gmail.comNgọc Minh CEO2022-05-28 05:08:30
11lehong****@gmail.comLHM Mobile2022-06-02 11:43:58
12voquocuon****@gmail.comThiết bị điện tử Cường2022-06-03 03:15:07
13lehongm****@icloud.comHa Minh Mobile2022-10-10 12:40:35
 
Last edited:

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock