𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Một phàn nàn mà các nhà phát triển ứng dụng Android (và người dùng cuối) gặp phải là “các hạn chế khác nhau đối với các dịch vụ nền trước (Foreground Service) và tác vụ nền” trên các thiết bị. Google đang giải quyết sự không nhất quán của nền tảng trên Android 14 và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Samsung.​

Samsung-hop-tac-cung-Google-GalaxyOS-01.jpg
Hiện tại, một số nhà sản xuất đang rất mạnh tay trong việc loại bỏ các ứng dụng nền để tiết kiệm pin. Điều này có thể dẫn đến việc ứng dụng bị hỏng và người dùng cuối đổ lỗi cho nhà phát triển về trải nghiệm kém.

Các nhà phát triển ứng dụng nói đã làm theo hướng dẫn của Android, nhưng việc khắc phục từng hạn chế / sự không nhất quán giữa các hãng điện thoại là không khả thi hoặc thậm chí là không thể.
Samsung-hop-tac-cung-Google-GalaxyOS-02.jpg

Điện thoại thường buộc dừng các ứng dụng chạy nền để tiết kiệm pin (Ảnh: Sammy Fans)
Mục tiêu của Google bắt đầu với Android 14 là “giúp các nhà phát triển tạo ứng dụng hoạt động ổn định trên các thiết bị Android khác nhau dễ dàng hơn”.

Samsung được mô tả là “đối tác đầu tiên”, với One UI 6.0 giúp foreground service của các ứng dụng trên Android 14 sẽ được đảm bảo hoạt động như dự định miễn là chúng được phát triển theo chính sách API dịch vụ nền mới của Android.
Samsung-hop-tac-cung-Google-GalaxyOS-03.jpg
Các ứng dụng sẽ hoạt động ổn định hơn trên One UI 6.0 của Samsung (Ảnh: Pplware)
Với Android 14 Developer Preview 1, Google đã công bố bộ ba thay đổi:
  • Một yêu cầu mới để khai báo các loại foreground service và yêu cầu các quyền cụ thể theo loại, điều này làm rõ khi nào thì sử dụng các dịch vụ nền trước là hợp lý.
  • Loại tác vụ truyền dữ liệu mới do người dùng thực hiện, giúp trải nghiệm quản lý các tệp tải lên và tải xuống lớn do người dùng thực hiện mượt mà hơn bằng cách tận dụng các ràng buộc của JobScheduler (ví dụ: Các ràng buộc mạng như Wi-Fi không được kiểm soát).
  • Các chính sách mới của Google Play để đảm bảo việc sử dụng phù hợp các foreground service và các công việc truyền dữ liệu do người dùng thực hiện.
Samsung-hop-tac-cung-Google-GalaxyOS-04.png

Google Pixel 6 Fold sản phẩm minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữ Google và Samsung
Các nhà phát triển cũng được khuyến khích gửi phản hồi (Qua công cụ Issue Tracker) về API của Android 14, cũng như đóng góp các thử nghiệm CTS-D để “giúp nắm bắt các vấn đề về tính nhất quán”.

Bạn có thường xuyên gặp vấn đề với các ứng dụng chạy nền không?
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock