𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.
Trong một cuộc trò chuyện về Instagram Channels hôm nay, giám đốc nền tảng Adam Mosseri đã xác nhận với Mark Zuckerberg rằng họ sẽ ra mắt tính năng bình luận trên Instagram bằng ảnh GIF.
Instagram-Channels-GalaxyOS-01.jpg

Instagram cho phép khả năng bình luận bằng GIF, tha hồ làm "meme chúa" - Ảnh: Hip Hop XXIV
Instagram Channels là một tính năng được ra mắt vào đầu năm nay rất giống với tính năng đã tồn tại trên Telegram và chỉ giới hạn trên ứng dụng di động, cung cấp các kênh chỉ có thể truy cập bởi người theo dõi.
Instagram-Channels-GalaxyOS-02.jpg

Người dùng sẽ chọn một ảnh GIF để bình luận, giúp cho cuộc trò chuyện trở nên cảm xúc hơn rất nhiều - Ảnh: Voonze
Tính năng này hoạt động giống như trên Facebook, nơi người dùng sẽ chọn một ảnh GIF từ danh sách hoặc tìm kiếm trên Giphy để bình luận, giúp cho cuộc trò chuyện trở nên cảm xúc hơn rất nhiều.

Đây không phải là tính năng duy nhất được công bố, khi Mosseri cũng xác nhận rằng Reels sẽ có thêm lời bài hát, với việc cải thiện nhãn dán tự động được giới thiệu vào 2021, cung cấp một dòng thời gian trên giao diện Reels cho phép đồng bộ hóa chính xác hơn giữa phụ đề và âm thanh.

Bạn thấy tính năng mới này trên Instagram như thế nào?
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock