ROM CUSTUM ROM Global cho Samsung Galaxy S10 Japan Android 12S[ SC-03L]

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

minh010920

Registered
Joined
May 27, 2022
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
rom em chạy không factory reset được ạ , và khi đặt lại tải app ngân hàng về báo thiết bị bị root ạ , anh co giải pháp nào cho máy factory reset lại được không ạ
 

nhantt2306

Registered
Joined
Jul 31, 2022
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
bạn ơi mik backup dữ liệu điện thoại vào máy tính thì khi flash rom mới vào thì có sao lưu lại được không ? mong ad giải đáp giúp
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock