ROM CUSTUM ROM MIUI7 cho Sky Vega A870

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Khai hong

Registered
Joined
May 1, 2022
Messages
1
Reaction score
1
Country flag
GALAXYOS giới thiệu đến các bạn bản rom MIUI 7 cho sky a870 phát triển dựa trên nền Miui, ưu điểm rom mượt, nhẹ, có nhiều tính năng thông minh, up trên nền tảng CM13 6.0.1 marshmallow .
Thông tin cơ bản của bản ROM MIUI7 cho Sky A870
 • Phát triển dựa trên nền tảng CM13 Android 6.0.1.
 • Phiên bản patchrom MIUI 7 mới nhất.
Các chức năng hoạt động :
 • Hoạt động tất cả chức năng cơ bản,
 • Gapps và các dịch vụ Google chạy tốt.
 • Rom rất mượt mà.
 • Chỉ cần cài rom và dùng mọi thứ đã có sẵn.
 • Thời lượng pin chờ và qúa trình sử dụng : tốt.
Hướng dẫn cài đặt :
1) Tải Rom Miui v8 cho Sky A870
2) Khởi động vào recovery ( twrp hoặc cwm)
3) Thực hiện wipe (Dalvik Cache, Cache, System, Factory Data Reset)
4) Cài Đặt Rom MIUI7_A870SKL_ULTIMATE_full.zip
5) Khởi động lại điện thoại
Bản mới mọi tính năng đã hoạt động Miui 7 tiếng viêt đầy đủ . còn tính ổn định thì nhờ cộng đồng và mọi người cùng test.

Download Rom
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Hình ảnh
Thanks Ad
 

Vinh tan

Registered
Joined
May 11, 2022
Messages
2
Reaction score
1
Country flag
Ok
GALAXYOS giới thiệu đến các bạn bản rom MIUI 7 cho sky a870 phát triển dựa trên nền Miui, ưu điểm rom mượt, nhẹ, có nhiều tính năng thông minh, up trên nền tảng CM13 6.0.1 marshmallow .
Thông tin cơ bản của bản ROM MIUI7 cho Sky A870
 • Phát triển dựa trên nền tảng CM13 Android 6.0.1.
 • Phiên bản patchrom MIUI 7 mới nhất.
Các chức năng hoạt động :
 • Hoạt động tất cả chức năng cơ bản,
 • Gapps và các dịch vụ Google chạy tốt.
 • Rom rất mượt mà.
 • Chỉ cần cài rom và dùng mọi thứ đã có sẵn.
 • Thời lượng pin chờ và qúa trình sử dụng : tốt.
Hướng dẫn cài đặt :
1) Tải Rom Miui v8 cho Sky A870
2) Khởi động vào recovery ( twrp hoặc cwm)
3) Thực hiện wipe (Dalvik Cache, Cache, System, Factory Data Reset)
4) Cài Đặt Rom MIUI7_A870SKL_ULTIMATE_full.zip
5) Khởi động lại điện thoại
Bản mới mọi tính năng đã hoạt động Miui 7 tiếng viêt đầy đủ . còn tính ổn định thì nhờ cộng đồng và mọi người cùng test.

Download Rom
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Hình ảnh
 

kịgy

Registered
Joined
Nov 12, 2023
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
GALAXYOS giới thiệu các bản rom MIUI 7 cho sky a870 phát triển dựa trên nền Miui, ưu điểm rom mượt, nhẹ nhàng, có nhiều tính năng thông minh, up trên nền tảng CM13 6.0.1 marshmallow .
Cơ sở thông tin của ROM MIUI7 cho Sky A870
 • Phát triển dựa trên nền tảng CM13 Android 6.0.1.
 • Phiên bản patchrom MIUI 7 mới nhất.
Các chức năng hoạt động :
 • Hoạt động của tất cả các cơ sở,
 • Gapps và các dịch vụ của Google chạy tốt.
 • Rom rất mượt mà.
 • Chỉ cần cài đặt rom và sử dụng mọi thứ đã có sẵn.
 • Thời lượng pin chờ và quá trình sử dụng : tốt.
Cài đặt hướng dẫn :
1) Tải Rom Miui v8 cho Sky A870
2) Khởi động vào recovery ( twrp hoặc cwm)
3) Thực hiện xóa (Dalvik Cache, Cache, System, Factory Data Reset)
4) Cài đặt Rom MIUI7_A870SKL_ULTIMATE_full.zip
5) Khởi động lại điện thoại
Bản mới mọi tính năng đã hoạt động Miui 7 tiếng việt đầy đủ . còn tính ổn định thì nhờ cộng đồng và mọi người cùng test.

Load rom về
You do not have permission to view link Log in or register now.
Hình ảnh

GALAXYOS giới thiệu các bản rom MIUI 7 cho sky a870 phát triển dựa trên nền Miui, ưu điểm rom mượt, nhẹ nhàng, có nhiều tính năng thông minh, up trên nền tảng CM13 6.0.1 marshmallow .
Cơ sở thông tin của ROM MIUI7 cho Sky A870
 • Phát triển dựa trên nền tảng CM13 Android 6.0.1.
 • Phiên bản patchrom MIUI 7 mới nhất.
Các hoạt động chức năng :
 • Hoạt động của tất cả các cơ sở chức năng,
 • Gapps và các dịch vụ của Google chạy tốt.
 • Rom rất mượt mà.
 • Chỉ cần cài đặt rom và sử dụng mọi thứ đã có sẵn.
 • Thời lượng pin chờ và quá trình sử dụng : tốt.
Cài đặt hướng dẫn :
1) Tải Rom Miui v8 cho Sky A870
2) Khởi động vào recovery ( twrp hoặc cwm)
3) Thực hiện xóa (Dalvik Cache, Cache, System, Factory Data Reset)
4) Cài đặt Rom MIUI7_A870SKL_ULTIMATE_full.zip
5) Khởi động lại điện thoại
Bản mới mọi tính năng đã hoạt động Miui 7 tiếng việt đầy đủ . còn tính ổn định thì nhờ cộng đồng và mọi người cùng test.

Tải rom về
You do not have permission to view link Log in or register now.
Hình ảnh
Mộtalo kg thấy link nữa
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock