Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser v21.0.3.6

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
647
Reaction score
76
Country flag
Store App submitted a new resource:

Samsung Internet Browser - Samsung Electronics Co., Ltd.

■ Các Tính năng mới dành cho bạn
* Đã cải tiến tính năng quyền riêng tư (Bảng điều khiển bảo mật)
Kiểm tra hoạt động của tính năng bảo vệ thông tin cá nhân một cách dễ dàng qua biểu đồ và thử sử dụng nhiều tính năng bảo vệ khác nhau.

* Hỗ trợ ứng dụng font trên các trang web
Hãy thử áp dụng cả font yêu thích của bạn cho các trang web. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến bố cục của trang web.

* Đã tăng cường tính năng Chống theo dõi...

Read more about this resource...
 

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
647
Reaction score
76
Country flag
Store App updated Samsung Internet Browser with a new update entry:

New Update v17.0.7.34

Tính năng mới​

v17.0.7.34
* Cung cấp tùy chọn “Chỉ áp dụng cho tab này” để việc thu/phóng trang web hoạt động theo tab
* Đã kích hoạt tính năng “Chuyển sang kết nối bảo mật (HTTPS)” và biến nó thành menu chính thức (Phòng thí nghiệm -> Bảng điều khiển duyệt riêng tư)
* Đã cải thiện các sự cố về độ ổn định và áp dụng các bản vá bảo mật mới

※ Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt SamsungiNet trên đồng hồ dựa trên WearOS (Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic)

Read the rest of this update entry...
 

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
647
Reaction score
76
Country flag

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock