Question "Hỏi đáp" Tắt quảng cáo trên forum

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.
Để tắt quảng cáo khi truy cập web galaxyos.net bạn chỉ có thể đăng ký thành viên có dấu tích xác nhận với chi phí là 5$ / 118k bằng cách chuyển khoản đăng ký, Sau khi đăng ký tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng do quảng cáo khi truy cập diễn đàn vĩnh viễn.
2021_08_17______27a4da7a3c67a8c38a7a345855bc6120.jpg
Ngân hàng : MB Bank
Số tài khoản : 9704 2292 318758
Chủ tài khoản : Huỳnh Hữu Tập
Nội dung : Tên đăng nhập hoặc mail đã đăng ký tài khoản

Ví dụ :
  • Ngân hàng : MB Bank
  • Số tài khoản : 9704 2292 318758
  • Chủ tài khoản : Huỳnh Hữu Tập
  • Nội dung : gosmobile hoặc gosmobile@mail.vn
 
Thay mặt các admin cảm ơn các bạn đã đồng ý nâng cấp tài khoản không quảng cáo khi truy cập web galaxyos.net ạ.
Nếu các bạn cần hổ trợ cũng như muốn nâng cập vui long inbox zalo để hổ trợ ạ. Cảm ơn :)

https://zalo.me/0399992162
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock