ROM CUSTUM Viper10 6.0.0 ◦ Tweaks,HUB,OTA ◦ VoLTE,WiFi Calling,SafetyNet ✓

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Android-OS

Staff
Joined
Jun 15, 2020
Messages
208
Reaction score
413
Country flag
Chia sẻ tới anh em bản ROM Android 8.0.0 cho dòng HTC 10 mới nhất. Bản rom ổn định.
wp-content_thread-images_htc10_OP_2.41.401.4.png
Các bản sửa lỗi và cập nhật
 • Android 8.0.0
 • Căn cứ vào 3.16.401.2
 • Đã tắt tất cả các Mod không hoạt động trong VenomTweaks
 • Đã cập nhật tất cả các ứng dụng hệ thống
 • Đã cập nhật Sense Home lên HTC U12 + phiên bản 10.00.1035742
 • Đã thêm SystemUI từ U12 +
Các vấn đề đã biết:
 • Sprint không có dữ liệu
 • DND trên bảng âm thanh chỉ hoạt động ở chế độ ngang
 • Nếu bạn kích hoạt các máy chủ không hệ thống trong magisk trên 10, bạn sẽ mất mạng lưới an toàn.
 • Cho tôi biết
 • Cần phải xóa toàn bộ.
 • Không phải tất cả các mod đã được thêm vào. Tôi đang làm việc để có được nó cho HTC 10 và HTC U11.

Download Rom
[REPLY]
You do not have permission to view link Log in or register now.
[/REPLY]​

Contributors
j to the 4n, m0narx, ivicask, mikalovtch, shnizlon,topjohnwu
ROM OS Version: 8.x Nougat
ROM Kernel: Linux 3.10.x
Based On: HTC Sense
by
You do not have permission to view link Log in or register now.
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock