ROM STOCK VOS 3.0 Cho Vsmart Active 1, Active 1+,Joy1+

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Android-OS

Staff
Joined
Jun 15, 2020
Messages
208
Reaction score
416
Country flag
photo1593675250993-1593675251280618608393.jpg
Hướng Dẫn Mang VOS 3.0 Lên thiết bị đời cũ như :
 • Vsmart Active 1​
 • Vsmart Active 1+​
 • Vsmart Joy 1+​
Đời mới như Active 3 vẫn hoàn toàn lên được!
 • Hiện tại chưa support joy 1
 • ROM được lấy từ VOS 3.0 Stable do Vsmart phát triển
Sau đó xây dựng lại sao cho phù hợp trên các thiết bị cũ, hiện tại đang ở giai đoạn test1,cho các bạn nào muốn trải nghiệm, và tất nhiên sẽ có lỗi vặt nhẹ hay nặng còn tùy vào vendor mỗi máy vì vậy mình không cam kết sẽ 100% dùng ngon bởi vì ngay cả VOS được vsmart phát hành vẫn đang còn lỗi!
-Dạng ROM khi các bạn down về và giải nén sẽ có dạng img (Gọi là ROM GSI)

Link download
ROM A
[REPLY]
You do not have permission to view link Log in or register now.
[/REPLY]

ROM AB
[REPLY]
You do not have permission to view link Log in or register now.
[/REPLY]
Lưu ý: Cách Flash sẽ tuân thủ theo các bước của flash rom GSI.
Cách phân biệt rom A và rom AB :
You do not have permission to view link Log in or register now.
Video hướng dẫn:
Vài hình ảnh VOS 3.0
VOS 3.0.png
Phát triển bởi :
@TeamRedesign
@Toan704
Nguồn :
You do not have permission to view link Log in or register now.
 
Last edited by a moderator:

Tuananh810

Registered
Joined
Jun 26, 2021
Messages
2
Reaction score
0
Country flag
Hướng Dẫn Mang VOS 3.0 Lên thiết bị đời cũ như :
 • Vsmart Active 1​
 • Vsmart Active 1+​
 • Vsmart Joy 1+​
Đời mới như Active 3 vẫn hoàn toàn lên được!
 • Hiện tại chưa support joy 1
 • ROM được lấy từ VOS 3.0 Stable do Vsmart phát triển
Sau đó xây dựng lại sao cho phù hợp trên các thiết bị cũ, hiện tại đang ở giai đoạn test1,cho các bạn nào muốn trải nghiệm, và tất nhiên sẽ có lỗi vặt nhẹ hay nặng còn tùy vào vendor mỗi máy vì vậy mình không cam kết sẽ 100% dùng ngon bởi vì ngay cả VOS được vsmart phát hành vẫn đang còn lỗi!
-Dạng ROM khi các bạn down về và giải nén sẽ có dạng img (Gọi là ROM GSI)

Link download
ROM A
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


ROM AB
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Lưu ý: Cách Flash sẽ tuân thủ theo các bước của flash rom GSI.
Cách phân biệt rom A và rom AB :
You do not have permission to view link Log in or register now.
Video hướng dẫn:
Vài hình ảnh VOS 3.0
Phát triển bởi :
@TeamRedesign
@Toan704
Nguồn :
You do not have permission to view link Log in or register now.
Tks chủ thớt.
 

hello there

Registered
Joined
Aug 4, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
Hướng Dẫn Mang VOS 3.0 Lên thiết bị đời cũ như :
 • Vsmart Active 1​
 • Vsmart Active 1+​
 • Vsmart Joy 1+​
Đời mới như Active 3 vẫn hoàn toàn lên được!
 • Hiện tại chưa support joy 1
 • ROM được lấy từ VOS 3.0 Stable do Vsmart phát triển
Sau đó xây dựng lại sao cho phù hợp trên các thiết bị cũ, hiện tại đang ở giai đoạn test1,cho các bạn nào muốn trải nghiệm, và tất nhiên sẽ có lỗi vặt nhẹ hay nặng còn tùy vào vendor mỗi máy vì vậy mình không cam kết sẽ 100% dùng ngon bởi vì ngay cả VOS được vsmart phát hành vẫn đang còn lỗi!
-Dạng ROM khi các bạn down về và giải nén sẽ có dạng img (Gọi là ROM GSI)

Link download
ROM A
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


ROM AB
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Lưu ý: Cách Flash sẽ tuân thủ theo các bước của flash rom GSI.
Cách phân biệt rom A và rom AB :
You do not have permission to view link Log in or register now.
Video hướng dẫn:
Vài hình ảnh VOS 3.0
Phát triển bởi :
@TeamRedesign
@Toan704
Nguồn :
You do not have permission to view link Log in or register now.
hiện link đi
 

khoidz

Registered
Joined
Nov 2, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
Hướng Dẫn Mang VOS 3.0 Lên thiết bị đời cũ như :
 • Vsmart Active 1​
 • Vsmart Active 1+​
 • Vsmart Joy 1+​
Đời mới như Active 3 vẫn hoàn toàn lên được!
 • Hiện tại chưa support joy 1
 • ROM được lấy từ VOS 3.0 Stable do Vsmart phát triển
Sau đó xây dựng lại sao cho phù hợp trên các thiết bị cũ, hiện tại đang ở giai đoạn test1,cho các bạn nào muốn trải nghiệm, và tất nhiên sẽ có lỗi vặt nhẹ hay nặng còn tùy vào vendor mỗi máy vì vậy mình không cam kết sẽ 100% dùng ngon bởi vì ngay cả VOS được vsmart phát hành vẫn đang còn lỗi!
-Dạng ROM khi các bạn down về và giải nén sẽ có dạng img (Gọi là ROM GSI)

Link download
ROM A
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


ROM AB
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Lưu ý: Cách Flash sẽ tuân thủ theo các bước của flash rom GSI.
Cách phân biệt rom A và rom AB :
You do not have permission to view link Log in or register now.
Video hướng dẫn:
Vài hình ảnh VOS 3.0
Phát triển bởi :
@TeamRedesign
@Toan704
Nguồn :
You do not have permission to view link Log in or register now.
 

TVN

Registered
Joined
Dec 8, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Hướng Dẫn Mang VOS 3.0 Lên thiết bị đời cũ như :
 • Vsmart Active 1​
 • Vsmart Active 1+​
 • Vsmart Joy 1+​
Đời mới như Active 3 vẫn hoàn toàn lên được!
 • Hiện tại chưa support joy 1
 • ROM được lấy từ VOS 3.0 Stable do Vsmart phát triển
Sau đó xây dựng lại sao cho phù hợp trên các thiết bị cũ, hiện tại đang ở giai đoạn test1,cho các bạn nào muốn trải nghiệm, và tất nhiên sẽ có lỗi vặt nhẹ hay nặng còn tùy vào vendor mỗi máy vì vậy mình không cam kết sẽ 100% dùng ngon bởi vì ngay cả VOS được vsmart phát hành vẫn đang còn lỗi!
-Dạng ROM khi các bạn down về và giải nén sẽ có dạng img (Gọi là ROM GSI)

Link download
ROM A
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


ROM AB
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Lưu ý: Cách Flash sẽ tuân thủ theo các bước của flash rom GSI.
Cách phân biệt rom A và rom AB :
You do not have permission to view link Log in or register now.
Video hướng dẫn:
Vài hình ảnh VOS 3.0
Phát triển bởi :
@TeamRedesign
@Toan704
Nguồn :
You do not have permission to view link Log in or register now.
Có anh em nào làm được chưa?
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock