ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones (Đã bẻ khoá Premium)

ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones (Đã bẻ khoá Premium) v7.39.1-beta

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
526
Reaction score
63
Country flag
Store App submitted a new resource:

ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones (Đã bẻ khoá Premium) - ZEDGE™

ZEDGE ™ cung cấp cho bạn những hình nền đẹp nhất và nhạc chuông thú vị miễn phí!
Cá nhân hóa điện thoại của bạn với hình nền HD, hình nền động, âm thanh báo thức hoặc nhạc chuông một cách dễ dàng. ZEDGE ™ cung cấp một danh mục phong phú với hàng triệu hình nền miễn phí, hình nền động, hình dán, nhạc chuông, âm báo thức và âm thanh thông báo cho điện thoại Android của bạn. Tìm kiếm mọi thứ - Nó có trên ZEDGE ™
Tham gia cùng hơn 350...

Read more about this resource...
 

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
526
Reaction score
63
Country flag
Store App updated ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones (Đã bẻ khoá Premium) with a new update entry:

New Update v7.39.1-beta

Tính năng mới​

Mới! Khu vực My Zedge của bạn đã được cải tiến thậm chí còn tốt hơn, cho phép bạn dễ dàng theo dõi các mục yêu thích, mua, tải xuống, bộ sưu tập, NFT và các mục đã xem gần đây!

Như mọi khi, chúng tôi đang làm việc đằng sau hậu trường để giúp bạn khám phá hình nền, hình nền video, nhạc chuông và âm thanh thông báo dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp nội dung được cá nhân hóa cho bạn.

Read the rest of this update entry...
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock