ddr5

  1. Store App

    NEWS 'Quái vật' làng CPU Intel Core i9-14900KS ra mắt, đắt nhưng xắt ra miếng

    Intel vừa ra mắt CPU Core i9-14900KS - vi xử lý hàng đầu trong dòng sản phẩm thế hệ thứ 14. "Quái vật" không khóa xung này gây ấn tượng với tần số turbo phá kỷ lục tới 6.2 GHz, không chỉ thiết lập tiêu chuẩn mới mà còn đẩy xa giới hạn hiệu suất của máy tính để bàn. "Bộ xử lý này phô diễn sức...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks