fix vneid

  1. Android-OS

    How To Guide Hướng dẫn fix VNeID trên các dòng máy đã root mở khoá Bootloader

    Xìn chào các bạn đang dùng máy Xiaomi,Vivo,Oppo xách tay nội địa Trung Quốc hay các dòng máy khác đã root để sữ dụng một số tính năng mà trên rom gốc không hổ trợ, Root là một tiện ích không thể thiếu đối với các bạn chơi công nghệ nhưng nó lại mang đến một vài vấn đề như ứng dụng ngân hàng liên...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks