galaxyos

  1. Question "Hỏi đáp" Cách hiện dường dẫn tải xuống ở diễn đàn "How to show download link in forum"

    Khi các bạn muốn tải xuống các tài nguyên thuộc về GalaxyOS thì phải làm thế nào, và nó có khó lắm không, thì hãy cùng mình tiềm hiểu trong bài này nhé. ✍️ : Select Language Forum (Select of your mother Language Language at here) ✍️ : Làm thế nào để tôi có thể thấy đường dẫn tải xuống các...
  2. Donate

    Các bạn có thể quyên góp cho tụi mình nếu bạn thấy nhưng dịch vụ bên mình chia sẽ là hữu ít thì bạn có thể quyên góp cho team bên mình để có thêm kinh phí duy trì forum thông qua các kênh thanh toán như Paypal và BANK. ----------- You can donate to us if you find that the service we share is...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock