install update zip

  1. Android-OS

    How To Guide Firmware flash file (Stock ROM) cho Vivo PD2283F

    Firmware gốc hoặc Rom gốc đề cập đến phiên bản hệ điều hành được cài đặt sẵn trên một thiết bị bởi nhà sản xuất. Đó là một phiên bản không được sửa đổi của firmware được phân phối cùng với thiết bị và có thể được sử dụng để khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó. Firmware Stock Vivo PD2283F...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.