kdz

  1. Android-OS

    How To Guide LGROMUP 1.1 - Flash LG KDZ

    Đây là một công cụ nhỏ giúp bạn Flash KDZ dễ dàng, Dựa trên công cụ LGUP_Cmd, LGROMUP giúp việc này trở nên dễ dàng hơn mà không cần gõ lệnh trong CMD, không cần tìm cổng COM chính xác Tự động chọn đúng cổng Lưu lại lịch sử KDZ để flash lần sau nhanh hơn Tùy chỉnh file DLL nếu muốn Và một số...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks