mediatek 5g ultrasave 3.0+

  1. Ngọc Hân (억흔)

    NEWS MediaTek Dimensity 7300 và Dimensity 7300X ra mắt: Chơi game mượt mà, tăng cường AI

    Hôm nay, MediaTek vừa ra mắt 2 bộ vi xử lý là Dimensity 7300 và Dimensity 7300X, sản xuất trên tiến trình 4 nm. Với hiệu suất năng lượng tối ưu và hiệu năng tốt, cả hai chip Dimensity 7300 cho khả năng đa nhiệm, chơi game và chụp ảnh ấn tượng kèm khả năng điện toán nâng cao nhờ AI. Ngoài ra...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks