miflash 3.5

  1. Store App

    Share Again Xiaomi Generic Firmware ROM TWRP

    Tải về tập tin của Xiaomi Generic với mã là generic. Hãy chắc chắn rằng mã chính xác. Bạn có thể kiểm tra bằng câu lệnh fastboot getvar product trong chế độ Fastboot. Kích thước tập tin này là 48.1MB. Xiaomi Generic có thể gọi với những cái tên khác như . ROM China, Firmware dành cho khu vực...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks