Store App

Moderator
Chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu một mod của công cụ Mi unlock là bản vá loại bỏ bypass SMS OTP khi đăng nhập

LƯU Ý : Công cụ mở khóa Xiaomi gốc yêu cầu xác minh SMS OTP sau khi đăng nhập. Vì vậy, nếu không truy cập được số điện thoại liên kết với tài khoản Mi thì bạn không thể sử dụng tài khoản đó để mở khóa bootloader.
Jy7K9zq.png
Vì vậy công cụ này sẽ loại bỏ xác minh SMS OTP khi bạn đăng nhập.
Xo3pWIX.png
Liên Kết Tải Xuống : Download Mi Unlock tool mod bypass OTP (update 18/4/2021)
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks