Android-OS

Moderator
These are the steps that worked for me to achieve root on the SM-X110 in the EU

PREP:
- Update Tablet as far as it will go
- Update Windows 10/11 software and drivers

PART 1 - TABLET
1. Boot tablet and go to settings -> about tablet -> software information -> tap on "build number" 5 times to enable developer options
2. Go back to settings and scroll down to new "developer settings" option at the very bottom.
3. Enable OEM unlocking and enable ADB debugging
4. Turn off tablet
5. When tablet is off, hold volume UP + DOWN whilst inserting the charging cable connected to your PC
6. Long press Volume up to enable device unlock
7. Device will reboot
8. Set up device again
9. Download and install Magisk onto tablet - https://github.com/topjohnwu/Magisk

PART 2 - WINDOWS PC
1. On a windows PC download the samsung USB drivers - https://developer.samsung.com/android-usb-driver
2. Ensure your PC can detect and mount the tablet
3. Download Patched Odin 1.13.1B Patched and install - https://galaxyos.net/threads/huong-dan-su-dung-odin-de-flash-rom-full-4-5-files-pit.75/
4. Download 7zip and install - https://7-zip.org/
5. Download LZ4 https://github.com/lz4/lz4/releases and extract to a folder named appropriately
6. Download firmware for your phone, I could only find the EUX firmware using BiFrost - https://github.com/zacharee/SamloaderKotlin - It will require you to input the Serial/IMEI number of your device to verify. This is a security feature implemented by Samsung in late 2023 I believe.
7. Extract the firmware file (using 7zip) resulting in 4 x files (AP, BL, CSC, HOME)
8. Click the AP file file and extract that (using 7zip)
9. From the newly extract files, copy and paste boot.img.lz4 and Vbmeta.img.lz4 into the folder you you extracted the LZ4 software to.
10. Drag and drop the boot.lz4 file into to the lz4.exe icon, it will create a boot.img file.
11. Copy and paste the boot.img.and Vbmeta.img file onto your Tablet (download folder usually)

PART 3 - BACK TO TABLET
1. Open Magisk App
2. Click install at the top
3. Navigate to the boot.img and Vbmeta.img file and select the boot.img file
4. Wait for the process to complete and a new patched .img file inside the same folder you opened the boot.img file from.
5. Copy and Paste the new patched file and Vbmeta back to Windows PC

PART 4 - BACK TO WINDOWS PC
1. Open 7zip and drag/drop the patched .img file in
2. Create a .tar archive usin the .img file using 7zip
3. After you get a new boot.tar, Drag the Vbmeta. img into boot.tar.
4. Since we can't use TWRP, we have to use Odin to flash the patched boot.tar
5. Launch Odin
6. On tablet hold Volume UP+DOWN and instert cable connected to PC
7. Odin should display "ADDED!". If not, re-install Samsung Drivers / Reboot PC.
8. In the AP section, select your patched boot.tar
9. If you are using the WiFI only mode, skip mounting the CP. If you have the 4G model, mount the CP from the originally extracted firmware download
10. Mount the BL and CSC from the originally extracted firmware download
11. Under "Options" in Odin, de-select "Auto Reboot"
12. Click "Start"

PART 5 - BACK TO TABLET
1. Press the Volume DOWN + Power button to exit Download
2. Immediately Press the Volume UP + Volume DOWN + Power buttons as soon as the screen goes off. This boots into recovery mode
3. Go to Wipe Data/Factory Reset and Select Yes to wipe data
4. Reboot phone
5. Magisk should now displayed that it's installed and you can now install modules.

Thanks, hope this helps! I may do a further guide on passing safetynet and CTS.
 
Đây là các bước giúp tôi đạt được root trên SM-X110 trong EU

CHUẨN BỊ:
- Cập nhật Máy tính bảng trong khả năng có thể
- Cập nhật phần mềm và trình điều khiển Windows 10/11

PHẦN 1 - BẢNG
1. Khởi động máy tính bảng và đi tới cài đặt -> giới thiệu về máy tính bảng -> thông tin phần mềm -> nhấn vào "số bản dựng" 5 lần để bật tùy chọn nhà phát triển
2. Quay lại cài đặt và cuộn xuống tùy chọn "cài đặt nhà phát triển" mới ở dưới cùng.
3. Bật mở khóa OEM và bật gỡ lỗi ADB
4. Tắt máy tính bảng
5. Khi máy tính bảng tắt, giữ âm lượng LÊN + XUỐNG trong khi cắm cáp sạc được kết nối với PC của bạn
6. Nhấn và giữ Tăng âm lượng để bật mở khóa thiết bị
7. Thiết bị sẽ khởi động lại
8. Thiết lập lại thiết bị
9. Tải xuống và cài đặt Magisk trên máy tính bảng - https://github.com/topjohnwu/Magisk

PHẦN 2 - WINDOWS PC
1. Trên PC chạy Windows, hãy tải xuống trình điều khiển USB samsung - https://developer.samsung .com/android-usb-driver
2. Đảm bảo PC của bạn có thể phát hiện và gắn kết máy tính bảng
3. Tải xuống Patched Odin 1.13.1B Patched và cài đặt - https://galaxyos.net/threads/huong-dan-su-dung-odin -de-flash-rom-full-4-5-files-pit.75/
4. Tải 7zip và cài đặt - https://7-zip.org/
5. Tải xuống LZ4 https://github.com/lz4/ lz4/releases và giải nén vào thư mục có tên thích hợp
6. Tải firmware cho điện thoại của bạn, tôi chỉ có thể tìm thấy firmware EUX bằng BiFrost - https://github.com/zacharee/SamloaderKotlin - Nó sẽ yêu cầu bạn nhập Serial/IMEI số thiết bị của bạn để xác minh. Tôi tin rằng đây là một tính năng bảo mật được Samsung triển khai vào cuối năm 2023.
7. Giải nén tập tin firmware (sử dụng 7zip) được 4 x tập tin (AP, BL, CSC, HOME)
8. Nhấp vào tập tin AP và giải nén (sử dụng 7zip)
9. Từ các tập tin mới giải nén, sao chép và dán boot .img.lz4 và Vbmeta.img.lz4 vào thư mục mà bạn đã giải nén phần mềm LZ4 vào.
10. Kéo và thả file boot.lz4 vào biểu tượng lz4.exe, nó sẽ tạo ra file boot.img.
11. Sao chép và dán tệp boot.img.và Vbmeta.img vào Máy tính bảng của bạn (thư mục tải xuống thường)

PHẦN 3 - TRỞ LẠI MÁY TÍNH BẢNG
1. Mở Ứng dụng Magisk
2. Nhấp vào cài đặt ở trên cùng
3. Điều hướng đến boot.img và Tệp Vbmeta.img và chọn tệp boot.img
4. Đợi quá trình hoàn tất và một tệp .img được vá mới trong cùng thư mục mà bạn đã mở tệp boot.img.
5. Sao chép và dán tệp đã vá mới và Vbmeta trở lại PC Windows

PHẦN 4 - TRỞ LẠI PC WINDOWS
1. Mở 7zip và kéo/thả tệp .img đã vá vào
2. Tạo kho lưu trữ .tar bằng tệp .img bằng 7zip
3. Sau khi bạn có boot.tar mới, hãy Kéo Vbmeta. img vào boot.tar.
4. Vì không thể sử dụng TWRP nên chúng tôi phải sử dụng Odin để flash boot.tar đã
vá 5. Khởi chạy Odin
6. Trên máy tính bảng, giữ Volume UP+DOWN và cắm cáp kết nối với PC
7. Odin sẽ hiển thị "ADDED!" . Nếu không, hãy cài đặt lại Trình điều khiển Samsung/Khởi động lại PC.
8. Trong phần AP, chọn boot.tar đã vá của bạn
9. Nếu bạn đang sử dụng chế độ chỉ WiFI, hãy bỏ qua việc gắn CP. Nếu bạn có model 4G, hãy gắn CP từ bản tải xuống chương trình cơ sở được giải nén ban đầu
10. Gắn BL và CSC từ bản tải xuống chương trình cơ sở được giải nén ban đầu
11. Trong "Tùy chọn" trong Odin, bỏ chọn "Tự động khởi động lại"
12. Nhấp vào "Bắt đầu" "

PHẦN 5 - TRỞ LẠI MÁY TÍNH BẢNG
1. Nhấn nút GIẢM Âm Lượng + Nguồn để thoát Tải xuống
2. Nhấn ngay nút TĂNG Âm Lượng + GIẢM Âm Lượng + Nguồn ngay khi màn hình tắt. Thao tác này khởi động vào chế độ khôi phục
3. Đi tới Xóa dữ liệu/Khôi phục cài đặt gốc và chọn Có để xóa dữ liệu
4. Khởi động lại điện thoại
5. Magisk bây giờ sẽ hiển thị rằng nó đã được cài đặt và bây giờ bạn có thể cài đặt các mô-đun.

Cảm ơn, hy vọng điều này sẽ giúp! Tôi có thể hướng dẫn thêm về cách vượt qua mạng lưới an toàn và CTS.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks