Từ hôm nay, "Viamaker" Chính thức đổi tên thành "CapCut"!
Screenshot 2024-02-12 001903.png
CapCut là ứng dụng chỉnh sửa video tất cả trong một miễn phí giúp bạn tạo ra những video đáng kinh ngạc.

「Dễ sử dụng」
Cắt, đảo ngược và thay đổi tốc độ: thực hiện đúng cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ đăng những khoảnh khắc tuyệt vời của bạn.

「Chất lượng cao」
Các bộ lọc nâng cao và hiệu ứng làm đẹp hoàn hảo mở ra một thế giới khả năng

「Bản nhạc hàng đầu/Nghe có vẻ đáng kinh ngạc」
Thư viện nhạc khổng lồ và các bài hát bản quyền độc quyền

「Nhãn dán và văn bản」
Các nhãn dán và phông chữ thịnh hành hàng đầu cho phép bạn thể hiện đầy đủ video của mình

「Hiệu ứng」
Hãy sáng tạo với hàng loạt hiệu ứng kỳ diệu

Liên hệ: capcut.support@bytedance.com
Author
Store App
Downloads
151
Views
167
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks