Sao lưu và đồng bộ hoá danh bạ trên tất cả các thiết bị của bạn
• Sao lưu an toàn danh bạ vào Tài khoản Google của bạn
• Truy cập vào danh bạ từ mọi thiết bị mà bạn đã đăng nhập, kể cả chiếc điện thoại tiếp theo của bạn
• Khôi phục những người liên hệ bị xoá trong vòng 30 ngày gần nhất từ Thùng rác
Screenshot 2024-02-11 012902.png
Sắp xếp danh bạ một cách khoa học và luôn sử dụng thông tin mới nhất
• Xem danh bạ theo tài khoản (chẳng hạn như tài khoản công việc hoặc tài khoản cá nhân)
• Dễ dàng thêm người liên hệ và chỉnh sửa những thông tin như số điện thoại, email và hình ảnh
• Yêu cầu hỗ trợ về việc hợp nhất những người liên hệ trùng lặp, thêm thông tin hữu ích và các hoạt động khác

Kết nối với những người quan trọng nhất
• Xem những thông tin nổi bật như sinh nhật và ngày kỷ niệm sắp tới
• Thêm thông báo để không bao giờ bỏ lỡ ngày đặc biệt
• Dễ dàng truy cập vào danh bạ mà bạn thêm hoặc xem gần đây

Cũng hoạt động trên Wear OS, trong đó có một ô Danh bạ yêu thích và tính năng về người liên hệ
Author
Store App
Downloads
65
Views
151
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks