Tính năng mới​

Màn hình chặn mới được thiết kế lại với các cấp độ chống spam bổ sung
Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện spam và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
Trải nghiệm cuộc gọi nhanh hơn
Kích thước ứng dụng nhỏ hơn

Tính năng mới​

- Giới thiệu TrueTalks, cộng đồng chính thức dành cho người dùng Truecaller, nơi thông tin chi tiết của bạn thực sự quan trọng
- Màn hình chặn mới được thiết kế lại với các cấp độ chống spam bổ sung.
- Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện thư rác và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
- Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
- Trải nghiệm cuộc gọi nhanh hơn
- Nhỏ hơn kích thước ứng dụng

Tính năng mới​

- Giới thiệu TrueTalks, cộng đồng chính thức dành cho người dùng Truecaller, nơi thông tin chi tiết của bạn thực sự quan trọng
- Màn hình chặn mới được thiết kế lại với các cấp độ chống spam bổ sung.
- Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện thư rác và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
- Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
- Trải nghiệm cuộc gọi nhanh hơn
- Nhỏ hơn kích thước ứng dụng

Tính năng mới​

- Màn hình chặn mới được thiết kế lại với mức độ chống thư rác bổ sung.
- Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện thư rác và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
- Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
- Trải nghiệm cuộc gọi nhanh hơn
- Nhỏ hơn kích thước ứng dụng
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks