Truecaller Premium - ID Người gọi & spam

Truecaller Premium - ID Người gọi & spam v14.8.8

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

Truecaller Premium - ID Người gọi & spam - Truecaller

Bảo vệ bạn trước cuộc gọi spam và lừa đảo nhờ Truecaller. Tính năng ID người gọi nổi tiếng của chúng tôi sẽ cho biết ai đang gọi cho bạn và lý do họ gọi tới để bạn có thể quyết định có nên nhấc máy hay không. Sử dụng tính năng Quay số hữu ích để tìm thông tin số điện thoại và gọi điện cho bạn bè và gia đình trong danh bạ. Truecaller cũng có tính năng nhận diện và cảnh báo bạn về cuộc gọi tự động, cuộc gọi lừa đảo, gian lận, tiếp thị qua điện thoại cũng như từ các số không mong muốn hoặc...

Read more about this resource...
 
Store App updated Truecaller Premium - ID Người gọi & spam with a new update entry:

New Update v13.59.7

Tính năng mới​

- Màn hình chặn mới được thiết kế lại với mức độ chống thư rác bổ sung.
- Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện thư rác và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
- Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
- Trải nghiệm cuộc gọi nhanh hơn
- Nhỏ hơn kích thước ứng dụng

Read the rest of this update entry...
 
Store App updated Truecaller Premium - ID Người gọi & spam with a new update entry:

New Update v14.6.8

Tính năng mới​

- Giới thiệu TrueTalks, cộng đồng chính thức dành cho người dùng Truecaller, nơi thông tin chi tiết của bạn thực sự quan trọng
- Màn hình chặn mới được thiết kế lại với các cấp độ chống spam bổ sung.
- Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện thư rác và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
- Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
- Trải nghiệm cuộc gọi...

Read the rest of this update entry...
 
Store App updated Truecaller Premium - ID Người gọi & spam with a new update entry:

New Update v14.6.8

Tính năng mới​

- Giới thiệu TrueTalks, cộng đồng chính thức dành cho người dùng Truecaller, nơi thông tin chi tiết của bạn thực sự quan trọng
- Màn hình chặn mới được thiết kế lại với các cấp độ chống spam bổ sung.
- Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện thư rác và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
- Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
- Trải nghiệm cuộc gọi...

Read the rest of this update entry...
 
Store App updated Truecaller Premium - ID Người gọi & spam with a new update entry:

New Update v14.8.8

Tính năng mới​

Màn hình chặn mới được thiết kế lại với các cấp độ chống spam bổ sung
Giới thiệu Trợ lý Truecaller, Một tính năng cao cấp sàng lọc cuộc gọi của bạn, đặt câu hỏi, phát hiện spam và cho bạn biết liệu cuộc gọi có đáng trả lời hay bạn chỉ nên để nó đổ chuông
Giới thiệu ID người gọi cho cuộc gọi WhatsApp
Trải nghiệm cuộc gọi nhanh hơn
Kích thước ứng dụng nhỏ hơn

Read the rest of this update entry...
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks