YouTube Lite

YouTube Lite 2024-02-04

YouTube Lite FAQ​

sddefault.jpg

Tại sao tôi không thể cài đặt YouTube Lite?​

Việc cài đặt YouTube Lite có thể thất bại do thiếu lưu trữ thiết bị, kết nối mạng kém hoặc khả năng tương thích của thiết bị Android của bạn. Do đó, vui lòng kiểm tra các yêu cầu tối thiểu trước tiên để đảm bảo YouTube Lite tương thích với điện thoại của bạn.

Làm thế nào để tải xuống các phiên bản cũ của YouTube Lite?​

APKPure cung cấp phiên bản mới nhất và tất cả các phiên bản cũ hơn của YouTube Lite. Bạn có thể tải xuống bất kỳ phiên bản nào bạn muốn từ đây: Tất cả các phiên bản của YouTube Lite

Kích thước tệp của YouTube Lite là bao nhiêu?​

YouTube Lite chiếm khoảng 1.1 MB dung lượng lưu trữ. Bạn nên tải xuống ứng dụng APKPure để cài đặt YouTube Lite thành công trên thiết bị di động của bạn với tốc độ nhanh hơn.

Hỗ trợ YouTube Lite ngôn ngữ nào?​

YouTube Lite hỗ trợ српски језик,中文,Português và nhiều ngôn ngữ hơn. Truy cập thêm thông tin để biết tất cả các ngôn ngữ YouTube Lite hỗ trợ.
Author
Store App
Downloads
355
Views
355
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks