âm lịch apk

  1. Store App

    Âm Lịch - Lunar Calendar Pro v6.0.1

    Chức năng chính trong phiên bản PRO: 1) Xem lịch âm dễ nhìn theo phong cách lịch của google. Icon có thể thay đổi theo ngày (trừ 1 vài dòng điện thoại) 2) ★Tùy chọn đồng bộ với tài khoản google,...(Dùng caldav nên không yêu cầu quyền kết nối mạng, chỉ hỏi để yêu cầu quyền đọc/ghi lịch) hoặc...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.