cccd gắn chíp

  1. Android-OS

    GREAT TIP Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD online tại nhà

    Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng lợi ích chung của toàn xã hội. Sau khi thay đổi từ CMND sang CCCD hoàn toàn thì người dân đang gặp nhiều vấn đề về khai báo thuế, nộp thuế,... khi thông tin chứng từ thuế không...
  2. Store App

    VNeID v2.1.6

    Ứng dụng VNeID là ứng dụng do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Ứng dụng VNeID áp dụng cho người đang sống và du lịch tại Việt Nam. Ứng dụng VNeID có giá trị sử dụng thay thế các...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks