fluid navigation gestures apk

  1. Store App

    Fluid Navigation Gestures v2.0-beta11

    * Yêu cầu ADB, thiết bị gốc hoặc thiết bị được hỗ trợ * * Ứng dụng này không còn được duy trì * Mang đến diện mạo mới cho điện thoại của bạn với Fluid N.G, ứng dụng cử chỉ điều hướng lấy cảm hứng từ khái niệm của Breccia . Cách sử dụng Có hai cử chỉ chính: 'Vuốt nhanh' và 'Vuốt & Giữ' có thể...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks