.net framework 3.5

  1. Android-OS

    How To Guide Frija tool dùng để tải rom stock (gốc) cho các thiết bị Samsung

    Frija là một tool mới (kế thừa SamFirm hiện đã không còn hoạt động) cho phép người dùng download firmware (rom stock / full) mới nhất cho các thiết bị Samsung, với tốc độ rất nhanh. Chỉ cần nhập Model điện thoại/tablet Samsung và CSC vào là tool sẽ tự tìm tất cả thông tin cần thiết trực tiếp từ...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks