Android-OS

Moderator

Frija
là một tool mới (kế thừa SamFirm hiện đã không còn hoạt động) cho phép người dùng download firmware (rom stock / full) mới nhất cho các thiết bị Samsung, với tốc độ rất nhanh.
Screenshot 2024-05-26 225857.png
Chỉ cần nhập Model điện thoại/tablet Samsung và CSC vào là tool sẽ tự tìm tất cả thông tin cần thiết trực tiếp từ Samsung Server.

Frija sẽ download firmware trực tiếp từ Samsung FUS (Firmware Update Server) mà không có bất kỳ trang web bên thứ ba nào liên quan. Nó có thể tạm dừng / tiếp tục tải xuống firmware, ngay cả sau khi mạng bị gián đoạn hoặc khởi động lại tool (nếu quá trình download bị gián đoạn).

Frija đi kèm với biểu mẫu Hỗ trợ được tích hợp sẵn, qua đó bạn có thể liên hệ với nhà phát triển về bất kỳ vấn đề hoặc lỗi nào. Frija đã tích hợp sẵn App Updater, bất cứ khi nào có bản phát hành mới của Frija, người dùng sẽ có thể cập nhật lên phiên bản mới nhất của tool.

Frija không có bất kỳ Background hoặc Startup services nào đáng lo ngại. Nó cũng đi kèm với Night theme, dành cho những người đầu óc đen tối.

Tool này được tạo ra bởi wssyncmldm với sự đóng góp của CrazyApeeragon5779 . Các nhà phát triển nhận được tất cả các thông báo hỗ trợ trực tiếp và họ đang tích cực làm việc trên ứng dụng để sửa bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào.

DOWNLOAD:​

Link github của team SlackingVeteran/frija

Note: Ai bật tool lên báo lỗi thì cài thêm .Net Framework 3.5 và Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) và Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)

CHANGELOG:​

v2.0.23364.3
- Make IMEI/SN as mandatory field in manual mode. Firmware cannot be retrieved without this field from Samsung FUS server
- Cache IMEI/SN field similar to Model/CSC fields for Manual mode
- Remove most of the usage of Firebase database
- Fix crash when CRC does not match for downloaded firmware
- Add Ushie as contributor

v1.1.2​

- Improved firmware search.
- Fixed issue where firmware was not available for valid Device and CSC.
- Updated some message strings displayed to user

v1.3.0​

- Fixed decryption issue of enc2 type encrypted firmware
- Auto updater finally fixed, will not require downloading update manually after this update

v1.4.1​

- Added error message if Microsoft Redist packages are missing
- New Settings option
- Removed support message feature and added new Issue Tracker URL
- Overall UI improvement
- Added setting to disable CRC check

v1.4.2​

- Improved Firmware search method
- Added support for Dual Sim model
- Added Frija sage number in About Page
- Load Samsung dll libraries in efficient way
- Fixed sub text for on/off in Settings Page

v1.4.3​

- Fixed firmware lookup and download issue

v1.4.4​

- Fixed an issue where if firmware paused and resumed after downloading more than 1.9 GB failed to download complete firmware
- Added invite link to Frija Discord
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks