root a325n

  1. Android-OS

    How To Guide ROOT SAMSUNG A32 ANDROID 13 SM-A325F/SM-A325N/SM-A325M

    Hôm nay chúng ta hãy xem Làm thế nào có thể lấy được quyền root trên Galaxy A32 với phiên bản Android 13 mà không cần cài Recovery TWRP. Để flash file root, trước tiên bạn cần mở khóa bootloader trên thiết bị của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng Magisk bằng cách vá tệp và đóng gói dạng file tar khởi...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks